Zákaznická podpora:voolikuv@gmail.com

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickou komunikací na jím uvedené kontaktní údaje vyplněné v objednávkovém formuláři.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

1. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytnout skvělé produkty a radosti od Voolika. Bez nich bychom nevěděli komu je máme doručit a s kým jednáme.

2. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem a zároveň zpracovatelem je Voolik s.r.o. IČO: 08178127, Šumavská 519/35, Brno 602 00, zapsán v obchodním rejstříku dne 17.5.2019.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, tj. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo – li přiděleno, jinak i datum narození, adresa trvalého pobytu, fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo, IČO.

Kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu), číslo bankovního účtu.

4. Jakým způsobem a po jakou dobu osobních údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po celou dobu jsou chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci a zpracovatelé. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Archivační lhůta od ukončení smlouvy může být až 10 let.

5. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo:

  • na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů
  • na výmaz (zejména pominul – li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány)
  • na přenositelnost Vašich osobních údajů
  • na odvolání souhlasu (v případě, že zpracování osobních údajů na základě souhlasu – např. zasílání newsletterů)
  • vznést námitku týkající se zpracování údajů
  • podat stížnost na zpracování osobních údajů na Voolik s.r.o. IČO: 08178127, k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)

7. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Tomáš Rychetský, Šumavská 519/35, 9. patro, 602 00 Brno

voolikuv@gmail.com

+420603980398

 

Tyto zásady o ochraně soukromí nabývají účinnosti dne 1. 11. 2019.